Agenda Algemene Ledenvergadering

Aanstaande dinsdag zijn alle leden van harte welkom op onze algemene ledenvergadering. Kom met velen!

Algemene ledenvergadering 11 februari 2020, 20.00u

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen algemene ledenvergadering 19 februari 2019
 • Terugblik 2019
 • Jaarverslagen
 • Sponsorcommissie 2019
 • Secretariaat 2019
 • Park 2019
 • Toernooicommissie 2019
 • Financieel verslag 2019
 • Verslag Kascommissie 2019
 • Begroting en contributie 2020
 • Bestuursaangelegenheden
  • Aftredend en niet herkiesbaar
   • Arthur van den Bosch (Penningmeester)
   • Sylvia Melis (Penningmeester)
   • Jeroen Steenbreker (Barbeheer)
  • Kandidaten op voordracht van het bestuur
   • Patricia Verwaal (Penningmeester)
   • Adrie Jansen (Barbeheer)
   • Anne Buiting (Barbeheer)
 • Rondvraag & sluiting (ca. 21.30)